Αποχέτευση

Η Β. Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε., διαθέτει υψηλής ποιότητας συστημάτων πλασικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο(PP) και PVC με πληθώρα εφαρμογών στην Οικοδομή, στα Τεχνικά έργα, στην Γεωργία, στην Βιομηχανία κλπ.

Tα Συστήματα Σωλήνων και εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης περιλαμβάνουν:

Σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης και εξαερισμού τριπλού τοιχώματος απο PVC-U, σύμ­φωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ με σημα­ντικές ηχομονωτικές ιδιότητες,

Σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης και εξαε­ρισμού από PVC-U που παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ΕΝ.

Σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης και εξαε­ρισμού από PVC-U που παράγονται με σύμ­φωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ και χρησιμοποιούνται σε κατασκευές που υπό­κεινται σε αυξημένες καταπονήσεις.

Σωλήνες από PVC-U που χρησιμοποιούνται σε κτιριακές αποχετεύσεις, εξαερισμό και άλλες εφαρμογές και παράγονται σύμφωνα με αυστηρές εργοστασιακές προ­διαγραφές.

Εξαρτήματα κτιριακής αποχέτευσης από PVC-U που παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ, καθώς και κυβοφρεάτια.

Σωλήνες και εξαρτήματα απορροής υδάτων από PVC-U, ανοιχτού προφιλ Υ25.

Ολοκληρωμένα συστήματα σωλήνων και εξαρτημάτων πολυπροπυλενίου που παράγονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδια­γραφές ΕΝ, με εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής και στεγανοποίησης κα­θώς και μεγάλη αντοχή σε θερμικές και χημικές καταπονήσεις.

Drainage

Copyright © 2013 - 2014

All rights reserved.

Β.Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

Powered By ITSN.gr  itsnlogo

Τεχνικοί Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Β.Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Διεύθυνση: Ο.Τ. 400 - Νεάπολη - Θέση Μπαθαρίστρα - Κόρινθος

Τηλέφωνο : 27410 22068 & 27410 75575

Fax : 27410 22068

Email: info@klimisoe.gr